Sledujte nás: 

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo prijala internú smernicu ISZ ÚP/011 2023 Podávanie, prijímanie, preverovanie, evidovanie a vybavovanie oznámení súvisiacich s ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Táto smernica v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti, podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.


Účel zákona

Účelom zákona je upraviť podmienky poskytovania ochrany osobám tak v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti
s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s iným obdobným vzťahom v zmysle zákona, v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme, a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti, a to prostredníctvom zodpovednej osoby.


Zodpovedná osoba

Úlohy zodpovednej osoby podľa zákona o ochrane oznamovateľov plní:
Meno a priezvisko: Daniela Hvolková
Telefón: 0907 844 158
E-mail: protispolocenska.cinnost@no.coop.sk
Adresa zamestnávateľa: Hviezdoslavova 12/3, 029 01 Námestovo


Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné zodpovednej osobe podať nasledovným spôsobom:
a) písomne
 – v listinnej podobe – poštou na adresu družstva s označením na obálke „CHRÁNENÉ – NEOTVÁRAŤ“ a/alebo priamym odovzdaním zodpovednej osobe,
 – emailom na adresu: protispolocenska.cinnost@no.coop.sk, ktorá je dostupná 24 hodín denne a prístupná len zodpovednej osobe alebo jej zástupcovi,
b) ústne do zápisnice v primeranej lehote od žiadosti oznamovateľa o osobné stretnutie, pričom zodpovedná
osoba ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ju opraviť a potvrdiť svojim
podpisom,
c) telefonicky.


Vyššie uvedené kontakty zodpovednej osoby slúžia na prípadné externé podnety od obchodných partnerov, klientov a tretích osôb ako oznamovateľov ohľadom protispoločenskej činnosti.
E-mailová adresa ani telefónne číslo neslúži na podávanie iných podnetov, sťažností, oznámení podľa osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 9/2010 Z. z., č. 211/2000 Z. z. a pod.), ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní (polícia, prokuratúra).


Definovanie základných pojmov:


Oznamovateľ
Je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi a uvedie v ňom skutočnosti, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s iným obdobným vzťahom v zmysle zákona.


Oznámenie
Je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom (napr. dodávatelia, odberatelia apod.), a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.


Protispoločenskou činnosťou sa rozumie:
• kriminalita, t. j. konanie, ktoré je trestným činom,
• iná protispoločenská činnosť, t. j. konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.


Závažná protispoločenská činnosť je zákonom vymedzená ako protiprávne konanie, ktoré je:
• trestným činom podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona ,
• trestným činom za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody prevyšujúcou s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
• správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenom výpočtom, alebo
• správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30.000 eur.


Družstvo prijíma, preveruje, eviduje a vybavuje oznámenia súvisiace s ochranou oznamovateľov protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom a smernicou.


Nezávislým orgánom štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti je Úrad na ochranu oznamovateľov so sídlom v Bratislave www.oznamovatelia.sk


Osoby v obdobnom postavení k družstvu sa s internou smernicou môžu oboznámiť v sídle družstva – sekretariát predsedu.